Regulamin

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ

AGAPE BIAŁOŁĘKA WARSZAWA

pkt. 1

Warunkiem przyjęcia do klubu jest wypełnienie deklaracji zawodnika, wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu opłat ponoszonych przez rodziców, opiekunów prawnych zawodnika oraz posiadanie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania piłki nożnej. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest również wykupienie ubezpieczenie NNW w klubie.

pkt. 2

Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.

pkt. 3

Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkolnej

a) w przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej Trener koordynator na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

pkt. 4

Rodzice, opiekunowie prawni są zobowiązani o terminowe dokonywanie wpłat członkowskich(które nie są odpłatą za zajęcia) do 10 dnia każdego miesiąca. Składka miesięczna jest stała dla każdego miesiąca, niezależnie od świąt i dni wolnych, nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

pkt. 5

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.

pkt. 6

Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom zawodników na 30 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz bezpośrednio po meczu ligowym.

pkt. 7

Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

a) zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.

b) zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 15 minut przed  rozpoczęciem treningu.

pkt.8

Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością Klubu i powinien być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Klubie sprzęt należy zwrócić trenerowi prowadzącemu (z wyjątkiem sprzętu za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu).

pkt.9

Podczas meczów i treningów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie. Nie podpowiadanie zawodnikom.( Od tego jest trener)

pkt.10

Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

pkt. 11

Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy) organizowanych przez Klub.

pkt. 12

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu ligowym lub sparingowym może być karana czasowym zawieszeniem na okres od 1 do 3 tygodni. W trakcie zawieszenia zawodnik będzie mógł brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze.

pkt. 13

Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki zawodniczej.

pkt. 14

Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Klubu.

Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Zarządu Klubu

pkt. 15

Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

Facebook