regulamin turnieju

Logo MMS


REGULAMIN TURNIEJU

§1 Organizatorzy

Współorganizatorami turnieju „Mini Mistrzostwa Świata 2014” są:
 •   Akademia Piłkarska Agape Białołęka,
 •   Be A Star Football Academy,
 •   Dzielnica Białołęka,
 •   Białołęcki Ośrodek Sportu,

§2 Organizacja turnieju

1. Rozgrywki prowadzi Dyrektor turnieju.
2. Termin rozgrywek: 13 – 14 czerwca 2014 r.
3. Miejscem rozgrywek jest:
    •   13 czerwca 2014 – Białołęcki Ośrodek Sportu Warszawa, ul. Światowida 56
    •   14 czerwca 2014 – Białołęcki Ośrodek Sportu Warszawa, ul. Picassa 1
4. Turniej ,,Mini Mistrzostwa Świata 2014” rozgrywa się na podstawie międzynarodowych przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi postanowieniami dyrektora turnieju.
5. Spotkania rozgrywane są jednocześnie na dwóch boiskach
6. Mecze prowadzone są przez Sędziego Głównego wyznaczony przez Dyrektora turnieju.
7. Czas trwania zawodów wynosi:
    • 1 x 12 minut w fazie grupowej turnieju,
    • 1 x 15 minut w finale.
8. Mecze rozgrywane są na sztucznej trawie.
9. Wymiary boiska: około 45 x 20 m.
10. Wymiary bramek: 5 x 2 m.   
11. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4.

§3 Cele turnieju

1. Promocja i popularyzacja piłki nożnej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
2. Podnoszenie poziomu gry poprzez rywalizację.
3. Kształtowanie postaw życzliwego szacunku wobec innych zespołów poprzez rywalizację sportową dzieci z różnych regionów Polski.

§4 Dopuszczenie do rozgrywek

1. Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu zgody przez rodziców lub opiekunów na grę w turnieju, a także zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Podpisane dokumenty winien przedstawić rodzic/opiekun w biurze zawodów przed rozpoczęciem rozgrywek.
2. Każdy zespół składa się z 10-14 zawodników oraz trenera.
3. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym. Wskazana jest gra w butach przeznaczonych na  powierzchnię sztuczną.
4. Zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami na koszulkach.
5. Liczba zawodników na boisku: 5+1 (pięciu graczy w polu i bramkarz).
6. W czasie spotkania obowiązują zmiany hokejowe.

§5 System rozgrywek

1. Do rozgrywek przystępuje 16 drużyn podzielonych na cztery grupy (A,B,C,D).
2. W fazie grupowej zespoły grają w systemie każdy z każdym.
3. Rezultaty spotkań punktowane są następująco:
    a. zwycięstwo 3 punkty,
    b. remis          – 1 punkt,
    c. przegrana    – 0 punktów,
4. Do fazy pucharowej wychodzą z każdej grupy dwa zespoły z największą liczbą punktów.
5. W fazach grupowych kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu w grupie     decydują kolejno:
    a. Wynik bezpośredniego spotkania w aktualnej fazie grupowej,
    b. Korzystniejsza różnica bramek w aktualnej fazie grupowej,
    c. Większa liczba strzelonych bramek w aktualnej fazie grupowej,
    d. Mniejsza liczba straconych bramek w aktualnej fazie grupowej,
    e. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
    f. W przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny mają taki sam dorobek punktowy, o kolejności decyduje        bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
7. W przypadku remisu w fazie finałowej rozstrzygają rzuty karne każda drużyna wykonuje 3 rzuty karne.

§6 Przepisy gry

1. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry w piłkę nożną.
2. Obowiązują następujące wyjątki:
a. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
b. Wszystkie rzuty wolne poza rzutem karnym są rzutami pośrednimi i muszą być wykonane w ciągu 5 sekund od momentu postawienia piłki na linii bądź gwizdka sędziego,
c. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
d. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,
e. Podczas autów piłka wprowadzana jest nogą, w ciągu 5 sekund od momentu ustawienia piłki na linii i tylko po podłożu,
f. Jeżeli piłka przekroczy linię końcową boiska, zawodnik (bramkarz) ma:
• 5 sekund na wznowienie gry od momentu ustawienia piłki na podłożu (jeżeli wprowadza piłkę nogą)
• 5 sekund od momentu złapania piłki (jeżeli wprowadza piłkę ręką). W obu przypadkach wprowadzana piłka nie może przekroczyć połowy boiska bez dotknięcia piłki przez któregoś z zawodników będących na połowie drużyny znawiającej grę,
g. J
eżeli bramkarz chwyci piłkę w polu karnym do rąk lub przyjmie piłkę nogą (lub bez przyjęcia), może zagrać piłkę dowolnie bez ograniczeń (tzn. piłka może być zagrana bezpośrednio na połowę przeciwnika). Nie może jednak przetrzymywać piłki w rękach dłużej niż 5 sekund.
h. Za złe wprowadzenie piłki z autu bramkowego przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny, wykonywany z linii środkowej boiska.

§7 Kary

1.  Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się następujące kary dyscyplinarne:
a. Czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu 2-minutowa kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika. 5 – minutowej kara dyscyplinarna nie ulega anulowaniu. Dopiero po upływie 5 minut można wprowadzić ukaranego zawodnika na boisko.
b. Czerwona kartka powoduje wykluczenie zawodnika z całego meczu. Zespół gra w osłabieniu przez 5 minut bez względu na ilość straconych bramek. Po upływie 5 minut można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną kartką.
c. Czerwona kartka jest równoznaczna z zakazem gry ukaranego zawodnika w następnym meczu. W przypadku rażąco niesportowego zachowania dyrektor turnieju może na wniosek Sędziego Głównego zadecydować o wykluczeniu zawodnika z dalszych rozgrywek.
2. Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji dyrektora turnieju. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.
3. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą w trakcie rozgrywek przez dyrektora turnieju po konsultacji z Sędzią Głównym.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka medyczna), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju. Organizator wymaga oświadczenia pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika w rozgrywkach.
2. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
4. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu – odpowiedzialny jest pełnoletni opiekun drużyny.
5. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub bezpośrednio po meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. W terminach późniejszych wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą rozpatrywane. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary określonej w punkcie 8 ppkt. 2.
6. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za „sytuację ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
8. Wszystkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie kwestie należą do interpretacji organizatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania Turnieju.

§9 Nagrody i wyróżnienia

Najlepsze drużyny otrzymają puchary, pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.
Przewidziane są także wyróżnienia dla:
    1. najlepszego bramkarza;
    2. najskuteczniejszego strzelca;
    3. najlepszego zawodnika turnieju;