Szanowni Państwo,

Składki członkowskie za zawodnika płacimy do 10-go każdego miesiąca za dany miesiąc, niezależnie od świąt i dni wolnych, nie zmienia się w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach. Składka członkowska wynosi 185 zł za pierwsze dziecko, za kolejne 120 zł. Składka obowiązuje przez 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca. Miesiąc lipiec jest wolny od opłat i zajęć, za miesiąc sierpień odpłatność wynosi 150 zł za pierwsze dziecko i 100 zł za kolejne. Składka nie jest odpłatnością za zajęcia, a wkładem zawodnika w rozwój klubu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Klubu może zmniejszyć lub zwolnić z opłat składek członkowskich o ile rodzic udokumentuje i wystąpi na piśmie z prośbą o zwolnienie lub zmniejszenie opłaty. W przypadku rezygnacji lub zmiany przynależności klubowej zawodnika rodzic/opiekun zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności finansowych wobec klubu. W przypadku zmiany klubu, klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika (Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej). Jest to swego rodzaju wynagrodzenie klubu za trud poniesiony w w związku ze sportowym ukształtowaniem zawodnika dzięki któremu osiągnął poziom sportowy predysponujący go do zmiany barw klubu.
Przelewy prosimy dokonywać na poniżej podany rachunek:

Nr konta 34 2030 0045 1110 0000 0248 1820
Bank BNP PARIBAS 
Odbiorca : Akademia Piłkarska AGAPE Białołęka
Tytuł przelewu: Opłata członkowska, imię nazwisko i rocznik