Zasady obowiązujące podczas treningów

Czasowe Zasady Prowadzenia Zajęć – 2020-05-18

 • W zajęciach brać udział mogą wyłącznie zawodnicy, którzy nie objęci są kwarantanną w związku z pandemią koronawirusa.
  • Rodzicom zawodników niepełnoletnich i innym osobom towarzyszącym nie wolno przebywać na obiekcie.
  • Pomiędzy treningami zachowuje się 15 (piętnaście) minutowy bufor czasowy aby nie dochodziło do zetknięcia się zawodników poszczególnych grup treningowych.
  • Czas trwania poszczególnych zajęć określa odrębny grafik. Przychodzimy na zajęcia dokładnie 5 (pięć) minut przed ich rozpoczęciem i czekamy przed obiektem na wejście zachowując dystans pomiędzy osobami nie mniejszy niż 2 (dwa) metry. Zawodników z przed wejścia odbiera trener lub inna osoba wyznaczona i wprowadza na obiekt. Wyjście zawodników z obiektu odbywa się na takiej samej zasadzie. Ze względów bezpieczeństwa zawodnicy spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
  • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz podawania sobie rąk. Witamy się i żegnamy słownie bądź poprzez machnięcie ręki.
  • Na terenie obiektu poza boiskiem obowiązuje zasada dystansu pomiędzy osobami nie mniejsza niż 2 (dwa) metry.
  • Na terenie obiektu nie wolno korzystać z szatni i węzła sanitarnego z wyłączeniem WC. Przy umywalce znajduje się instrukcja mycia rąk, a zasady tam zawarte mają być każdorazowo praktykowane.
  • Każda osoba wchodząca na obiekt i z niego schodząca obowiązkowo dezynfekuje ręce. Dozowniki znajdują się przy furtkach obiektu.
  • Zaleca się aby zawodnicy przychodzili na boisko już przebrani w strój do treningu. W przypadku kiedy jest to niemożliwe i zawodnik będzie się przebierał musi robić to tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie ODPOCZYNKU. W strefie ODPOCZYNKU zawodnicy oddaleni muszę być od siebie 2 (dwa) metry.
  • Każdy zawodnik wchodzący na obiekt musi posiadać maseczkę, którą można zdjąć dopiero na boisku w wyznaczonej strefie ODPOCZYNKU. Po zejściu z boiska maseczkę należy założyć ponownie. Zawodnicy, którzy przebierają się w strefie ODPOCZYNKU chowają maseczkę do torby. Zawodnicy, którzy przychodzą na boisko już przebrani muszą mieć ze sobą torbę do której schowają na czas zajęć maseczkę. Dozwolone jest też trenowanie w maseczce.
  • Zawodnicy przynoszą napoje, które muszą być oznaczone aby nie doszło do ich pomylenia. Napoje też nie mogą opuszczać wyznaczonej strefy ODPOCZYNKU. Zawodnicy nawadniają się tylko w tej strefie.
  • Na boisku Światowida i Orliku może przebywać 14 (czternastu) zawodników i 2 (dwóch) trenerów. Ograniczenie nie stosuje się do obsługi obiektu.

  Na pełnowymiarowym boisku może przebywać 22 (dwudziestu dwóch) zawodników i 4 (czterech) trenerów. W przypadku podziału boiska na dwie części na każdej z połówek może przebywać 16 (szesnastu) zawodników i 3 (trzech) trenerów. Ograniczenie nie stosuje się do obsługi obiektu.
  • Podczas treningu zaleca się nie zbliżanie się do siebie zawodników bez konieczności. Staramy się zachowywać odstęp pomiędzy zawodnikami 2 (dwa) metry. Szczególnie istotne jest to podczas przerw w grze czy treningu.
  • Obowiązuje całkowity zakaz dotykania rękami piłek i wszelkiego sprzętu treningowego.
  • Przed każdym treningiem i po jego zakończeniu następuje dezynfekcja całego sprzętu, który był używany do zajęć i innych przedmiotów, które mogły być dotykane przez zawodników oraz strefy ODPOCZYNKU.